Privatumo politika

Tas kas būtina žinoti E-parduotuvės klientui Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2016/679 reglamentą, informuojame Jus, kad UAB „Emsa plius“ nustato šias taisykles ir principus dėl Jūsų asmens duomenų teisinės apsaugos, taikomų UAB „Emsa plius“ ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „Emsa plius“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams. UAB “Emsa plius” užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys įmonėje yra renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais, iš anksto Jus informuojant ir užtikrina, kad toliau Jūsų duomenys nebus tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant Jūsų duomenis, t. y. tikslai apibrėžti, teisėti ir iš anksto Jums žinomi. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia reikiamiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi, t. y. asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų asmens duomenis gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

1) Valstybės įstaigos ir institucijos;

2) Kredito ir finansų įstaigos, trečiosios šalys, dalyvaujančios prekybos, atsiskaitymo ir atskaitomybės cikle;

3) Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai;

4) Trečiosios šalys tvarkančios registrus;

5) Skolų išieškojimo įmonės;

6) Kiti asmenys, susiję su UAB „Emsa plius“ paslaugų teikimu.

Jūs turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant rinkodaros tikslus.

3. Reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su Jūsų sutikimu, jei Jūs atšauksite atitinkamą sutikimą.

4. Gauti formaciją apie tai, ar UAB „Emsa plius“ tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

5. Gauti Jūsų paties pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi Jūsų sutikimu ar sutarties vykdymo pagrindu.

6. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

7. Jei asmuo mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, gali pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo UAB „Emsa plius“ vadovui arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas: www.ada.lt Plačiau su UAB „Emsa plius“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ IR VEIKLOS PRINCIPŲ santrauka, dėl asmenų duomenų teisinės apsaugos, galima susipažinti UAB „Emsa plius“ tinklapyje www.groziokrautuvele.lt